cf. ԱՆԵՂԱԲԱՐ, cf. ԱՆՅԵՂԱՊԷՍ.

Անեղապէս գոլով ծնեալ. (Շ. վիպ.։)

Այլազգ է Հայր իւր, եւ ա՛յլ նոցա. զի ի՛ւր Հայր բնութեամբ է՝ ի նորին էութենէն անեղապէս ծնեալ, իսկ նոցա՝ շնորհօք. (Սկեւռ. յար.։)