cf. Անեղծ.

adj.

cf. ԱՆԵՂԾ. ἅφθαρτος.

Անեղծական՝ Աստուածութիւնն ճանաչի. (Ագաթ.։)

Թէ զանեղծականսն խնդրիցեմք, եղծականքս յորդառատ գայցեն մեզ. (Ոսկ. եփես.։)

Անեղծական քո նկարագիր։ Յիշատակս անեղծականս։ Անեղծականս ճառել զստեղծականսդ։ Իբր յանեղծական (այս ինքն միշտ կենդանի) մաղթողէ. (Նար.։)