va.

to cause to disappear, to hide.

ն.

ἁφανίζω. ab adspectu removeo. Աներեւոյթ առնել՝ կացուցանել. անհետ առնել. ծածկել. նապէտիտ էթմէք. եօզ էթմէք.

Զաստեղս ոչ աներեւութացուցանէ խաւար, այլ յայտնապէս ի գիշերի երեւին. (Փիլ. ել.։)

Գետ հրեղէն զծով աներեւութացուցանէ. (ՃՃ.։)

Յարուցմուն աներեւութացուցանելով յինքեանս յաւէտախաղացն աղբերաց. (Պիտ.։)

Մոռացմամբ աներեւութացուցանել զտպաւորութիւնսն. (Մաքս. նշ. եկեղ.։)

Շատախօսութիւն է պահոց աներեւութացուցանօղ, մտածութեան ցրուիչ. (Կլիմաք.։ Ուր եւ ասի,)

Ստութիւն է՝ սիրոյ աներեւութացուցիչ։

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես աներեւութացուցանեմ
դու աներեւութացուցանես
նա աներեւութացուցանէ
մեք աներեւութացուցանեմք
դուք աներեւութացուցանէք
նոքա աներեւութացուցանեն
Imparfait
ես աներեւութացուցանեի
դու աներեւութացուցանեիր
նա աներեւութացուցանէր
մեք աներեւութացուցանեաք
դուք աներեւութացուցանեիք
նոքա աներեւութացուցանեին
Aoriste
ես աներեւութացուցի
դու աներեւութացուցեր
նա աներեւութացոյց
մեք աներեւութացուցաք
դուք աներեւութացուցէք
նոքա աներեւութացուցին
Subjonctif
Présent
ես աներեւութացուցանիցեմ
դու աներեւութացուցանիցես
նա աներեւութացուցանիցէ
մեք աներեւութացուցանիցեմք
դուք աներեւութացուցանիցէք
նոքա աներեւութացուցանիցեն
Aoriste
ես աներեւութացուցից
դու աներեւութացուսցես
նա աներեւութացուսցէ
մեք աներեւութացուսցուք
դուք աներեւութացուսցջիք
նոքա աներեւութացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ աներեւութացուցաներ
դուք մի՛ աներեւութացուցանէք
Impératif
դու աներեւութացո՛
դուք աներեւութացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու աներեւութացուցանիջիր
դուք աներեւութացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու աներեւութացուսջի՛ր
դուք աներեւութացուսջի՛ք