vn.

to be divested of ornament.

չ.

ԱՆԶԱՐԴԱՆԱՄ որ եւ ԱՆԶԱՐԴԻՄ. ἁποκοσμέομαι. ornatu privor . Մերկանալ ի զարդուց. անշքանալ.

Անզարդացեալ առ ի չգոյէ արօտականաց. (Յհ. կթ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես անզարդանամ
դու անզարդանաս
նա անզարդանայ
մեք անզարդանամք
դուք անզարդանայք
նոքա անզարդանան
Imparfait
ես անզարդանայի
դու անզարդանայիր
նա անզարդանայր
մեք անզարդանայաք
դուք անզարդանայիք
նոքա անզարդանային
Aoriste
ես անզարդացայ
դու անզարդացար
նա անզարդացաւ
մեք անզարդացաք
դուք անզարդացայք
նոքա անզարդացան
Subjonctif
Présent
ես անզարդանայցեմ
դու անզարդանայցես
նա անզարդանայցէ
մեք անզարդանայցեմք
դուք անզարդանայցէք
նոքա անզարդանայցեն
Aoriste
ես անզարդացայց
դու անզարդասցիս
նա անզարդասցի
մեք անզարդասցուք
դուք անզարդասջիք
նոքա անզարդասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ անզարդանար
դուք մի՛ անզարդանայք
Impératif
դու անզարդացի՛ր
դուք անզարդացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու անզարդասջի՛ր
դուք անզարդասջի՛ք