va.

to render feeble, without force, to render powerless.

ն.

Տկարացուցանել.

Անզօրացոյց զհզօրս. (Մծբ. ՟Ժ՟Թ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես անզօրացուցանեմ
դու անզօրացուցանես
նա անզօրացուցանէ
մեք անզօրացուցանեմք
դուք անզօրացուցանէք
նոքա անզօրացուցանեն
Imparfait
ես անզօրացուցանեի
դու անզօրացուցանեիր
նա անզօրացուցանէր
մեք անզօրացուցանեաք
դուք անզօրացուցանեիք
նոքա անզօրացուցանեին
Aoriste
ես անզօրացուցի
դու անզօրացուցեր
նա անզօրացոյց
մեք անզօրացուցաք
դուք անզօրացուցէք
նոքա անզօրացուցին
Subjonctif
Présent
ես անզօրացուցանիցեմ
դու անզօրացուցանիցես
նա անզօրացուցանիցէ
մեք անզօրացուցանիցեմք
դուք անզօրացուցանիցէք
նոքա անզօրացուցանիցեն
Aoriste
ես անզօրացուցից
դու անզօրացուսցես
նա անզօրացուսցէ
մեք անզօրացուսցուք
դուք անզօրացուսցջիք
նոքա անզօրացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ անզօրացուցաներ
դուք մի՛ անզօրացուցանէք
Impératif
դու անզօրացո՛
դուք անզօրացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու անզօրացուցանիջիր
դուք անզօրացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու անզօրացուսջի՛ր
դուք անզօրացուսջի՛ք