s.

nothingness.

s.

Անգոյութիւն. ոչինչ. չքութիւն. անէք. անգոյք.

Որ յանէութենէ զբնաւս ի ցուցակութիւն ածեալ գոյացուցեր. (Պտրգ.։)

Յորժամ յանէութենէ ես տիրական ձեռօքն կենդանաստեղծեալ լինէի. (Պիտ.։)

Երեւակ (երազոյ՝) է անէութեան տեսութիւն. (Կլիմաք.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif անէութիւն անէութիւնք
accusatif անէութիւն անէութիւնս
génitif անէութեան անէութեանց
locatif անէութեան անէութիւնս
datif անէութեան անէութեանց
ablatif անէութենէ անէութեանց
instrumental անէութեամբ անէութեամբք