adj.

entire, complete, perfect;

adv.

entirely, completely.

adj. adv.

Ուր չիք թերութիւն. կատարեալ. ամբողջ. անպակաս. եւ աննուազ. լիով. եքսիքսիզ. գուսուրսուզ. թեքմիլ.

Անթերի բնութիւն։ Լրութիւն անթերի։ Անթերի մարդկութեամբն. (Նար.։)

Յորմէ աղաչէ անթերի մնալ. (Խոսր.։)

Զվարդապետութիւնն իւր անթերի առնէր ի լսելեաց նոցա. (Վրք. հց. ՟Ի՟Զ։)

Լցան ամենեքին անթերի՝ շնորհօք նորա. (Ճշ.։)