adj.

that does not search or examine;
unsought, unsearohed;
inscrutable, unsearchable.

adj.

Ոչ խուզօղ. չքննօղ. անհոգ.

Ո՛չ է արժան անարժան խորհրդով կարծել զնախախնամութիւնն՝ անիր եւ անխոյզ գոլ։ Անխոյզ իրազեկութիւն եւ անհոգութիւն. (Փիլ. նխ. ՟ա.։)

Եւ իբր անխուզ, անխզելի, կամ անխուզարկելի.

Անխոյզ եւ անլուծանելի կապանօք միաւորեաց. (Սհկ. կթ. արմաւ.։)