adj.

ἁμύητος mysterii expers Ոչ ոչն է խորհրդազգած եղեալ. անկցորդ կամ ոչ խելամուտ սուրբ խորհրդոց. սրբազան բանի մասնակից չեղած, կամ անտեղեակ.

Երախայքն անհաղորդք են եւ անխորհրդազգածք ամենայն քահանայապետականին կատարողութեան։ Բոլորովիմբ անխորհրդազգած է յամենայն սրբազանն կատարմանէ։ Մի՛ ոք յանխորհրդազգածից լուիցէ ինչ յայսցանէ. (Դիոն. երկն. եւ Ածաբ.։)