adv.

ἁβασανίστως. re non exminata. Առանց խուզելոյ, կամ ի խոյզ եւ ի խնդիր արկանելոյ.

Մի՛ ոք ծաղր արասցէ զբանս իմ, որպէս թէ անխուզաբար ի հաւանութիւն զլսօղսն ածել. (Բրս. սղ.։)

Օրէնք եդան յԱստուծոյ, որպէս զի անխուզաբար կատարեսցեն զնա. (Սարգ. յկ. ՟Թ։)

Կամ ἁδιαφόρως. indifferenter, citra delectum. անխտիր. անընտրողաբար.

Թողուլ անխուզաբար անշնորհակալաց ընտանեացն զիւրեանց ինչսն. (Բրս. հց.։)