adj.

that is not mocked;
free from shame.

adj.

Անբաժ ի ծանակաց կամ ի ծանակելի իրաց. անարատ. անշաղախ.

Առ անծանակ կոյսն գայ։ Կոյսն անծանակ. (ՃՃ.։)

Անծանակն յաղագս մեր տղայաբար բարձեալ գրկօք. (Տօնակ.) թուի գրելի գոլ՝ անժամանակն, կամ իմանալի՝ անծանն։