s.

Անարատութիւն. մաքրութիւն.

Անծանակութեան հայր. (ՃՃ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif անծանակութիւն անծանակութիւնք
accusatif անծանակութիւն անծանակութիւնս
génitif անծանակութեան անծանակութեանց
locatif անծանակութեան անծանակութիւնս
datif անծանակութեան անծանակութեանց
ablatif անծանակութենէ անծանակութեանց
instrumental անծանակութեամբ անծանակութեամբք