cf. ԱՆԿԵՐՊ. ըստ ՟(Ա. նշ.) ἅμορφος, ἁειδείς. forma, vel specie carens.

Հաստատեաց զաշխարհ յանկերպարան նիւթոյ. (Իմ. ՟Ժ՟Ա. 18։)

Նաեւ ասելն անկերպարան՝ զկերպարանացն յայտ առնէ (չեւ կատարելոց). (Եզնիկ.։)

Անկերպարան ամենայն իրօք՝ եւ անձեւ է. (Նիւս. կուս.։)

Ուրախ լիցին անկերպարան առասպելօքն. (Միսայէլ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif անկերպարան անկերպարանք
accusatif անկերպարան անկերպարանս
génitif անկերպարանի անկերպարանաց
locatif անկերպարանի անկերպարանս
datif անկերպարանի անկերպարանաց
ablatif անկերպարանէ անկերպարանաց
instrumental անկերպարանաւ անկերպարանաւք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անկերպարանութիւն, ութեան

Voir tout