s.

deformity.

cf. ԱՆԿԵՐՊՈՒԹԻՒՆ. Զի մի՛ կարծիցի, թէ յանկերպարանութենէ այսպիսի իրք գործիցին. (Ոսկ. ես.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif անկերպարանութիւն անկերպարանութիւնք
accusatif անկերպարանութիւն անկերպարանութիւնս
génitif անկերպարանութեան անկերպարանութեանց
locatif անկերպարանութեան անկերպարանութիւնս
datif անկերպարանութեան անկերպարանութեանց
ablatif անկերպարանութենէ անկերպարանութեանց
instrumental անկերպարանութեամբ անկերպարանութեամբք