s.

pacific conduct.

s.

Չհակառակիլն. խաղաղասիրութիւն. յն. անյաղթասիրութիւն.

Եւ դու տե՛ս զանհակառակութիւնն. (Ոսկ. մ. ՟Բ. 17։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif անհակառակութիւն անհակառակութիւնք
accusatif անհակառակութիւն անհակառակութիւնս
génitif անհակառակութեան անհակառակութեանց
locatif անհակառակութեան անհակառակութիւնս
datif անհակառակութեան անհակառակութեանց
ablatif անհակառակութենէ անհակառակութեանց
instrumental անհակառակութեամբ անհակառակութեամբք