vn.

to grow insipid, to be nauseous, to be disgustful.

չ.

Անհամ լինել. կորուսանել զհամ՝ իրական կամ նմանական. անհամնալ. տադսըզ լանմագ.

Անհամացաւ աղն ճշմարտութեան. (Մծբ. ՟Ժ՟Թ։)

Նորին աղագաւ անհամացաք, եւ կոխան ոչ միայն մարդկան եղաք, այլ եւ զանազան ախտից. (Սարգ. յկ. ՟Ը։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես անհամանամ
դու անհամանաս
նա անհամանայ
մեք անհամանամք
դուք անհամանայք
նոքա անհամանան
Imparfait
ես անհամանայի
դու անհամանայիր
նա անհամանայր
մեք անհամանայաք
դուք անհամանայիք
նոքա անհամանային
Aoriste
ես անհամացայ
դու անհամացար
նա անհամացաւ
մեք անհամացաք
դուք անհամացայք
նոքա անհամացան
Subjonctif
Présent
ես անհամանայցեմ
դու անհամանայցես
նա անհամանայցէ
մեք անհամանայցեմք
դուք անհամանայցէք
նոքա անհամանայցեն
Aoriste
ես անհամացայց
դու անհամասցիս
նա անհամասցի
մեք անհամասցուք
դուք անհամասջիք
նոքա անհամասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ անհամանար
դուք մի՛ անհամանայք
Impératif
դու անհամացի՛ր
դուք անհամացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու անհամասջի՛ր
դուք անհամասջի՛ք