vn.

to lose shape, to become deformed.

չ.

ԱՆՁԵՒԱՆԱԼ Տգեղանալ. անշքանալ, եւ տգեղ ինչ գործել. ἁσχημονέω. deformor, indecore perago.

Մերկացեալ յառաքինութեան զգեստուց, եւ անձեւացեալ ի մեղացն. (Սարգ. ՟ա. պետ. ՟Թ։)

Ձայնս անվայելուչս արձակել, եւ ի կապեղայս ուտել, եւ այլ մերձաւոր այսոցիկ անձեւացեալ. (Բրս. հց.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես անձեւանամ
դու անձեւանաս
նա անձեւանայ
մեք անձեւանամք
դուք անձեւանայք
նոքա անձեւանան
Imparfait
ես անձեւանայի
դու անձեւանայիր
նա անձեւանայր
մեք անձեւանայաք
դուք անձեւանայիք
նոքա անձեւանային
Aoriste
ես անձեւացայ
դու անձեւացար
նա անձեւացաւ
մեք անձեւացաք
դուք անձեւացայք
նոքա անձեւացան
Subjonctif
Présent
ես անձեւանայցեմ
դու անձեւանայցես
նա անձեւանայցէ
մեք անձեւանայցեմք
դուք անձեւանայցէք
նոքա անձեւանայցեն
Aoriste
ես անձեւացայց
դու անձեւասցիս
նա անձեւասցի
մեք անձեւասցուք
դուք անձեւասջիք
նոքա անձեւասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ անձեւանար
դուք մի՛ անձեւանայք
Impératif
դու անձեւացի՛ր
դուք անձեւացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու անձեւասջի՛ր
դուք անձեւասջի՛ք