vn.

to be narrow;
cf. Անձկամ.

չ.

ԱՆՁԿԱՆԱՄ որ եւ ԱՆՁԿԱԼ. ποθέω, ἑπιποθέω. desidero, concupisco. Անձուկ ունել կամ կրել. կարօտանալ. ցանկանալ. փափաքել. հասրէթ չէքմէք, արզուլամագ, միւրատ էթմէք.

Ի մեկնել նորա՝ անձկանայ առ նա։ Անձկացեալ եմ տեսանել զձեզ։ Անձկացեալ են առ ձեզ վասն առաւել շնորհացն Աստուծոյ՝ որ են ի ձեզ։ Անձկացեալ եմ առ ձեզ ամենեսին գթովքն Քրիստոսի Յիսուսի։ Ինքն իսկ յոյժ անձկացեալ է տեսանել. (Իմ. ՟Դ. 2։ Հռ. ՟Ա. 11։ ՟Բ. Կոր. ՟Թ. 14։ Փիլիպ. ՟Ա. 8։ ՟Բ. 26։)

Յորժամ յափշտակեսցէ զանձկացեալս իւր։ Այժմ տեսանես զՔրիստոս, առ որ անձկացեալն էիր. (Ագաթ.։)

Ընդ նեղ դուռն անձկացեալ ճանապարհին, (Շար.) է երկդիմի, այս ինքն նեղ, անձուկ. կամ ցանկացեալ, ցանկալի։

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես անձկանամ
դու անձկանաս
նա անձկանայ
մեք անձկանամք
դուք անձկանայք
նոքա անձկանան
Imparfait
ես անձկանայի
դու անձկանայիր
նա անձկանայր
մեք անձկանայաք
դուք անձկանայիք
նոքա անձկանային
Aoriste
ես անձկացայ
դու անձկացար
նա անձկացաւ
մեք անձկացաք
դուք անձկացայք
նոքա անձկացան
Subjonctif
Présent
ես անձկանայցեմ
դու անձկանայցես
նա անձկանայցէ
մեք անձկանայցեմք
դուք անձկանայցէք
նոքա անձկանայցեն
Aoriste
ես անձկացայց
դու անձկասցիս
նա անձկասցի
մեք անձկասցուք
դուք անձկասջիք
նոքա անձկասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ անձկանար
դուք մի՛ անձկանայք
Impératif
դու անձկացի՛ր
դուք անձկացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու անձկասջի՛ր
դուք անձկասջի՛ք