vn.

to escape, to fly, to have a narrow escape, to run away.

ԱՆՁՆԱՊՈՒՐ կամ ԱՆՁՆԱՊՈՒՐԾ ԼԻՆԵԼ կամ ԵՐԹԱԼ Ապրեցուցանել զանձն. ապրիլ. զերծանիլ. պրծանիլ. զինքը խալըսել. քենտինի գուրթարմագ.

Բաղձալի էր անձնապուր միայն լինել. (Ոսկ. ես.։)

Անձնապուր լեալ հանդերձ զինակրաւ. (Արծր. ՟Ա. 9։)

Անձնապո՛ւրք լերուք։ Դուք հանդերձ եղբարբքդ անձնապուրք լինիք. (Փարպ.։)

Փախուցեալ երթայցէ անձնապուր ուրեք՝ զկեանս անձինն շահել. (Եզնիկ.։)

Գնացեալ եմք լինել անձնապուրծք. (Փարպ.։)

Անձնապուրծք փութան լինել յանպարտելի բռնութեանց. (Պիտ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անձնապուր երթալ

Անձնապուր լինիմ

Voir tout