vn.

to be incapable;
to be without remedy, to despair.

չ.

Յանհնարս մտանել. ճարը հատնիլ, անճրկիլ. նաջար գալմագ.

Անճարացեալ հինգ ամիս ի տեղն դադարեցին. (Լաստ. ՟Ի՟Ա։)

Անճարացան այնուհետեւ. (Ոսկ. յհ. ՟Բ. 6։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես անճարանամ
դու անճարանաս
նա անճարանայ
մեք անճարանամք
դուք անճարանայք
նոքա անճարանան
Imparfait
ես անճարանայի
դու անճարանայիր
նա անճարանայր
մեք անճարանայաք
դուք անճարանայիք
նոքա անճարանային
Aoriste
ես անճարացայ
դու անճարացար
նա անճարացաւ
մեք անճարացաք
դուք անճարացայք
նոքա անճարացան
Subjonctif
Présent
ես անճարանայցեմ
դու անճարանայցես
նա անճարանայցէ
մեք անճարանայցեմք
դուք անճարանայցէք
նոքա անճարանայցեն
Aoriste
ես անճարացայց
դու անճարասցիս
նա անճարասցի
մեք անճարասցուք
դուք անճարասջիք
նոքա անճարասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ անճարանար
դուք մի՛ անճարանայք
Impératif
դու անճարացի՛ր
դուք անճարացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու անճարասջի՛ր
դուք անճարասջի՛ք