va.

to immortalize, to eternize.

ն.

ἁθανατίζω. immortalem reddo. Անմահ առնել. տալ անմահանալ.

Առաքինութիւն անմահացուցանէ զհոգին. (Փիլ. լին.։)

Զպատուիրանապահսն անմահացուցանէ յիւր Աստուածութիւնն, եւ զմեղաւորսն անմահացուսցէ ի տանջանսն յաւիտենից. (Ագաթ.։)

Զբովանդակ բնութիւնս անմահացուցանել զմարդոյն. (Արշ.։)

Յիջանելն ի Յորդանան՝ անմահացոյց զջուրսն. (ՃՃ.) այս ինքն սրբեաց, եւ արար առողջարար հոգւոյ։

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես անմահացուցանեմ
դու անմահացուցանես
նա անմահացուցանէ
մեք անմահացուցանեմք
դուք անմահացուցանէք
նոքա անմահացուցանեն
Imparfait
ես անմահացուցանեի
դու անմահացուցանեիր
նա անմահացուցանէր
մեք անմահացուցանեաք
դուք անմահացուցանեիք
նոքա անմահացուցանեին
Aoriste
ես անմահացուցի
դու անմահացուցեր
նա անմահացոյց
մեք անմահացուցաք
դուք անմահացուցէք
նոքա անմահացուցին
Subjonctif
Présent
ես անմահացուցանիցեմ
դու անմահացուցանիցես
նա անմահացուցանիցէ
մեք անմահացուցանիցեմք
դուք անմահացուցանիցէք
նոքա անմահացուցանիցեն
Aoriste
ես անմահացուցից
դու անմահացուսցես
նա անմահացուսցէ
մեք անմահացուսցուք
դուք անմահացուսցջիք
նոքա անմահացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ անմահացուցաներ
դուք մի՛ անմահացուցանէք
Impératif
դու անմահացո՛
դուք անմահացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու անմահացուցանիջիր
դուք անմահացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու անմահացուսջի՛ր
դուք անմահացուսջի՛ք