s.

excuse, apology.

s.

Ոչ գոլն մեղադրելի. ազատութիւն ի ստգտանաց։

Եթէ գտցի ոք արարեալ, ընդ անմեղադրութեամբ է. (Կանոն.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif անմեղադրութիւն անմեղադրութիւնք
accusatif անմեղադրութիւն անմեղադրութիւնս
génitif անմեղադրութեան անմեղադրութեանց
locatif անմեղադրութեան անմեղադրութիւնս
datif անմեղադրութեան անմեղադրութեանց
ablatif անմեղադրութենէ անմեղադրութեանց
instrumental անմեղադրութեամբ անմեղադրութեամբք