adj.

impeccable;
innocent;
harmless, silly;
— կացուցանել, to acquit.

adj.

ἁναμάρτητος. peccati expers. Անբաժ եւ ազատ ի մեղաց, արդար. մեղք չունեցող. կիւնահսըզ. տե՛ս (Օր. ՟Ի՟Դ. 19։ ՟Բ. Մակ. ՟Ը. 4։ Յոբ. ՟Լ՟Զ. 6։)

Մատաղ մանկտովք անմեղօք. (Ագաթ.։)

Անմեղօք եւ մեղաւորօք. (Եզնիկ.։)

Անմեղաց պահապան. (Անձ. բարձր։)

Անմեղք ի մեղաց. (Մանդ. ՟Ժ՟Ը։)

Մաքրոցն, անմեղիցն. (Նար. ՟Ձ՟Ա։)

Եւ Անպարտ. անարատ. անվնաս. ἁθῷος, ἁναίτιος. nnocens, insons. սուչսուզ. տե՛ս (Երեմ. ՟Բ. 34. 35։ ՟Ժ՟Թ. 4։ Դան. ՟Ժ՟Գ. 53։ Մտթ. ՟Ժ՟Բ. 5։)

Եղիցիս դու անմեղ յընկերէն. (Վրք. հց. ՟Ժ՟Զ։)

Ի բաց տարեալ տրոհէր զսուրն յարանցն անմեղաց. (Յհ. կթ.։)

Եւ Անչար. աննենգ. պարզ սրտիւ. ἅκακος. expers malitiae. տե՛ս (Առակ. ՟Ա. 4։ ՟Ժ՟Գ. 15։)

Յղեր առ անմեղ մարդիկ, խաբէր եւ պատրէր. (Եղիշ. ՟Դ։)

Նենգաւորութեամբ վաճառել անմեղ գնողաց. (Շ. ընդհանր.։)

adv.

ԱՆՄԵՂ, ԱՆՄԵՂՍ. անմեղութեամբ, առանց յանցանաց. յանպարտս. եւ պարզմտութեամբ.

Ոչ կարացաք անմեղ գնալ. (Լմբ. սղ. ՟Ի՟Դ։)

Սա մեռանի անմեղ. (Վրք. հց. ՟Ը։)

Եւայ անմեղ ետ զպատասխանին (ցօձն). ասէ. վասն միոյ առաք մեք պատուէր հրամանի. զի մի՛ կերիցուք, եւ մի՛ մեռցուք. (Եփր. ծն.։)

Անմեղս ընթանայ. (Նար. ՟Հ՟Ե։)

Ասի եւ ՅԱՆՄԵՂՈՒՑ ռմկ. այսինքն Անմեղ գոլով։ (Ոսկիփոր.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անմեղաբար

Անմեղադիր

Անմեղադրելի

Անմեղադրութիւն, ութեան

Անմեղանամ, ացայ

Անմեղանչական

Անմեղացուցանեմ, ուցի

Անմեղկելի

Անմեղութիւն, ութեան

Անմեղս

Voir tout