adj.

not to be accosted, inaccessible;
untouched.

adj.

ἁπρόσιτος, ἅδυτος. inaccessabilis, inaccessus. եւ այլն. Յոր ոչ լինի մերձենալ. անմատչելի. անմատոյց. եւ Անհասանելի. որուն մօտենալ չըլլար. եանաշըլմազ.

Մերձ յանմերձանալի լոյսն։ Որ հրեղինացն անմերձենալի. (Շար.։)

Յանմերձենալիսն նուիրողի. (Նար. խչ.։)

Գեղեցկութիւն անմերձենալի. (Առ որս ՟Ժ՟Գ։)

Խորհուրդքն անմերձենալի լեալ խաբէութեան չարին. (Խոսր.։)

Եւ Անշօշափ. անշաղախ. չիդըպլելու, եւ չիդպած. տօգանըլմազ. ել տօգանմամըշ.

Պաշտամանց անօթս, որք յոլովից անմերձանալիք էին. (Առ որս. ՟Ը։)

Անմերձենալի եւ մաքուր պահել. (Նիւս. կուս.։)

Նորին շնորհիւն անմերձենալի եմ ես յայլազգւոյն, որ յափշտակեացն զիս. (Ճ. ՟Ա.։)

Եւ խորշելի. հրաժարելի. հեռանալի.

Բիւր պղծութեամբ լի են, եւ կարի անմերձենալիք. (Խոսր.։)

Եւ Հեռաւոր. հեռի. անձնապահ.

Անմերձենալիս զինքեանս յարտաքուստ յարտաքուստ օտարոտի պատմուճանս արասցեն. (Պիտ.։)