s.

Չյագենալն. չկշտանալը.

Սահման ոչ արբենալոյ՝ Անյագեցութիւն է. (Մխ. դտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif անյագեցութիւն անյագեցութիւնք
accusatif անյագեցութիւն անյագեցութիւնս
génitif անյագեցութեան անյագեցութեանց
locatif անյագեցութեան անյագեցութիւնս
datif անյագեցութեան անյագեցութեանց
ablatif անյագեցութենէ անյագեցութեանց
instrumental անյագեցութեամբ անյագեցութեամբք