vn.

to be annihilated, to vanish, to disappear.

ձ.

cf. ԱՆՅԱՅՏԱՆԱԼ.

Այնքան՝ մինչ զի արեգակնս այս ծածկեալ անյայտի. (Իգն.։)

Քան զպղպջակս անձրեւի արագագոյնս պատառին եւ անյայտին։ Դնի ի գերեզմանի, եւ անյայտի. (Սարգ. յկ. ՟Բ. եւ ՟Գ։)