adj.

prompt, diligent;

adv.

promptly, diligently, without delay.

adj.

ἁνυπέρθετος. qui differri nequit. Ուր չկայցէ յապաղումն. անյամր. անդանդաղ.

Անյապաղ արագութեամբ ընթանան. (Ձիլ. բագն։)

Անյապաղ երագութեամբ. Անյապաղ փութով. (Պիտ.։)

adv.

ἁνυπερθέτως. sine mrrora, incunctanter. Առանց յապաղանաց. արագ արագ. փութով.

Անյապաղ վճարել, կամ թողուլ, յառնել ածել. (Փարպ.։)

Անյապաղ զխնդիրսն կատարել. (Յհ. կթ.։)

Անյապաղ փութալ. (Սարգ. ՟բ. պետ. ՟Ա։)