cf. Անյօդ.

ԱՆՅՕԴԱԿԱՆ ԱՆՅՕԴԱՒՈՐ cf. ԱՆՅՕԴ. ըստ ամենայն նշ.

Անյօդականն պարզութիւն. (Նար. խչ.։)

Անյօդաւոր ձայն. (Երզն. քեր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif անյօդաւոր անյօդաւորք
accusatif անյօդաւոր անյօդաւորս
génitif անյօդաւորի անյօդաւորաց
locatif անյօդաւորի անյօդաւորս
datif անյօդաւորի անյօդաւորաց
ablatif անյօդաւորէ անյօդաւորաց
instrumental անյօդաւորաւ անյօդաւորաւք