s.

Չկամութիւն.

Զանյօժարութիւն նոցա եւ զանարժանութիւնն յայտնելով. (Վրդն. դան.։)

Յոչ առնուլն՝ խափան մեր անյօժարութիւնս լինի. (Շ. ՟ա. յհ. ՟Ղ՟Դ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif անյօժարութիւն անյօժարութիւնք
accusatif անյօժարութիւն անյօժարութիւնս
génitif անյօժարութեան անյօժարութեանց
locatif անյօժարութեան անյօժարութիւնս
datif անյօժարութեան անյօժարութեանց
ablatif անյօժարութենէ անյօժարութեանց
instrumental անյօժարութեամբ անյօժարութեամբք