adj.

without force, feeble.

adj.

ἅτονος. infirmus, ἁσθενής, invalidus. Ուր կամ ոյր չիք ոյժ. տկար. անզօր. անգործ. անձեռնհաս. եւ Անվաւեր. (գրի եւ ԱՆՅՈՅԺ, ԱՆՈՒԺ). գուվվէթսիզ, կեչմէզ.

Տկար եւ անոյժ ի նրբութենէ (այսինքն առ նրբութեանն) իցէ փայտն. (Նիւս. երգ.։)

Նետս անոյժս. (Ագաթ.։)

Քամահելով զանոյժ բանս. (Եղիշ. դտ.։)

Անոյժ արարից զամենայն որոգայթս նորա. (Վրք. հց. ՟Ժ՟Դ։)

Քրիստոնէից գոլով անոյժ. (Լմբ. յիշ. առակ.։)

Անոյժ եւ անհաստատ լիցի ձեռնադրութիւն. (Կանոն.։)