adj.

untoward, rude, rough, rustic;
uncivil, disobliging;
awkward, unbecoming.

adj.

Կա՛մ է Սոպռ. կոպիտ. խակաբարոյ. անմիտ. որպէս անեփ. աւ կամ որպէս ռմկ. Աներես, (զի յն. օ՛փս է երես) անամօթ, անշնորհ. վայրենի. Իսկ ըստ Հին բռ. անհաւան. բարեմոռաց.

Ի ծնէ մորոսք փոքրագլուխ զանոպայիցն ասեմ, որ քան զխայտառակսն եւս խայտառակք իցեն Անձամբ զանձինս արարին մորոս, եւ անոպայ են. (Ոսկ. ես.։)

Անոպայ մատնիչ. (Նար. ՟Խ՟Ը։)

Արք ժանտք եւ անոպայք. (Սարգ. յուդ. ՟Ա։)

Յանուսումն եւ յանոպայ մարդիկ. (Ի գիրս խոսր.)

Աանոպայ հրէայքն Սկեւռ. (յար.։)

Յանոպայ եւ յանմարդի վայրաց վարեցի, (Պտմ. աղեքս.) իբր անշէն, կամ ուր չերեւի երես մարդոյ։

adv.

Անշնորհ օրինակաւ. չարաչար.

Անոպայ խնդրէք. (Շ. յկ. ՟Խ՟Թ։)