s.

mirth, gaiety, joy.

s.

Անուշանալն կամ ախորժելն մտաց եւ սրտի. հաճութիւն. հեշտութիւն.

Եթէ յաղագս անուշամտութեան զհետ երթայցես այնմ իրաց. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 31. յն.)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif անուշամտութիւն անուշամտութիւնք
accusatif անուշամտութիւն անուշամտութիւնս
génitif անուշամտութեան անուշամտութեանց
locatif անուշամտութեան անուշամտութիւնս
datif անուշամտութեան անուշամտութեանց
ablatif անուշամտութենէ անուշամտութեանց
instrumental անուշամտութեամբ անուշամտութեամբք