adj.

without a crown.

adj. adv.

ἁστεφάνωτος. coronae expers. Առանց պսակելոյ կամ պսակեալ գոլոյ. անվարձ.

Զհանապազորդ սովամահսն վասն նորա անպսա՞կ թողուցու. (Ոսկ. մ. ՟Ա. 13։)

Մի՛ գուցէ գնասցեն անպսակք. (Ածաբ. մակաբ.։)

Զի մի՛ անպսակ մնասցէ. (ՃՃ.։)

Գնացաք անպսակք, քանզի ոչ մարտեաք օրինօք. (Միսայ. խչ.։)