չ.

ԱՆՊՏՂԱՆԱՄ ԱՆՊՏՂԻՄ. Անպտուղ լինել կամ գտանիլ. չտալ, կամ չառնուլ զպտուղ. զրկիլ ի պտղոյ. պտղակորոյս լինել.

Կարկի առ նա շնորհն, եւ անպտղանայ։ Անպտղանայ յաղօթից եւ ի խաղաղութենէ. (Լմբ. առակ. եւ Լմբ. ժղ.։)

Որթք յագւոյ անպտղացեալք. (Մագ. ՟Բ։)

Անպտղեցաւ ձիթենիս. (Վրդն. մարաթ.։)