adj.

without having a table for eating.

adj.

Որոյ չիք սեղան կամ կերակուր պատրաստեալ.

Տեսանել զանսեղանն. զգունոյն դեղնութիւնն, զփաշերութիւնն. (Ոսկ. յանդամալոյծն.։)