s.

inexhaustible state.

s.

Անսպառն գոլ. մշտնջենաւորութիւն.

Հոգիդ սուրբ ճշմարտութեան բղխեալ առ ի քէն անսպառութեամբ (այսինքն անհատաբար)։ Յարակայ զենեալ անսպառութեամբ (այսինքն անծախապէս). (Նար. ՟Ժ՟Գ. ՟Խ՟Է։)

Որ ի հանդերձեալսն է անսպառութեամբ. (Խոսր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif անսպառութիւն անսպառութիւնք
accusatif անսպառութիւն անսպառութիւնս
génitif անսպառութեան անսպառութեանց
locatif անսպառութեան անսպառութիւնս
datif անսպառութեան անսպառութեանց
ablatif անսպառութենէ անսպառութեանց
instrumental անսպառութեամբ անսպառութեամբք