ԱՆՎԹԱՐԱԿԱՆ ԱՆՎԹԱՐԵԼԻ cf. ԱՆՎԹԱՐ.

Եւ զերկոսին զէնս զգեցի՛ր անվթարական. (Երզն. ոտ. երկն.։)

Զէն անվթարելի ընդ ինքեանս բարձեալ բերէին. (Յհ. իմ. երեւ.։)

Զանվթարելին հաստատեալ ունի յինքեան բնութիւն. (Պիտ.։)

Զուշին պարտութիւն յանվթարելեացն։ Զօրեղութիւն անվթարելի. (Նար. ՟Ի՟Զ. ՟Ծ՟Զ։)