adj.

out of danger, safe;
unhurt, free from harm.

adj.

ἁκίνδυνος, periculo vacans, ἁκινδυνότερος, minus periculosus. Ազատ ի վտանգից. անվնասելի. անվնաս. թէհլիքէսիզ.

Որպէս զերկաթ անվտանգ. (Յճխ. ՟Ժ։)

Անվտանգ ի նեիցն մնացեալ. (Մագ. ՟Գ։)

Անվտանգ եւ անվնաս զաշխարհն թողլով. (Յհ. կթ.։)

Մե՛ծ է վարդապետելն, այլ ուսանելն անվտանգ. (Առ որս. ՟Ժ՟Բ։)

Թէ հաղորդի առանց մտացն, անվտանգ է, եւ ակամայ ասի. (Լմբ. սղ.։)