adj.

untroubled, tranquil;

adv.

peacefully, quietly.

adj. adv.

Ազատ ի վրդովմանց. անխռով. անշփոթ. անքոյթ. անդրդուելի.

Անվրդով խաղաղութիւն, կամ ուխտ խաղաղութեան. (Յհ. կթ.։)

Քաջ լինել, եւ անվրդով հասանել ի կատարեալ իմաստս. (Իգն.։)

Անվրդով անցանել. (Ճ. ՟Ա.։)

Որպէս զի անվրդով զհաւատսն պահեսցէ. (Խոր. ՟Բ. 87։)

Հիմունք եկեղեցւոյ անվրդով մնացեալ կանգնէին. (Յհ. կթ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անվրդովութիւն, ութեան

Voir tout