adv.

invisibly.

adv.

Իմանալի օրինակաւ. անհասութեամբ. անյայտաբար եւ թաքնաբար. լռելեայն. առանց տեսութեան.

Ի սրովբէից անտեսաբար ահիւ պատուեալ. (Շար.։)

Յոյժ անտեսաբար տպաւորութեամբ բերին. (Նար. կուս.։)

Ի մաքրութիւն նորոգման ներքին մարդոյն անտեսաբար կենսացուցանէր. (Յհ. կթ.։)

Ցածուցանել զնոսա կամեցաւ անտեսաբար. (Ոսկ. մտթ.։)

Նըմա դշխոյն հարաւային՝ եկն ի տեսիլ ըղձմամբ սրտին, քեզ քառանկիւն կողմ աշխարհի՝ անտեսաբար երկիր պագին. (Յիսուս որդի.։)