adj.

invisible;
incomprehensible.

adj.

Անտես. անտեսանելի. աներեւոյթ. իմանալի.

Անտեսական էն ի կարողաց. (Ագաթ.։)

Աստուծոյ անտեսականի. (Եղիշ. դտ.։)

Յանտեսականէն անտեսականք. (Շ. հրեշտ.։)

Անտեսական իմն քրայս։ Ծածկեցեալ կամ անտեսական. (Նար. ՟Ի՟Զ. ՟Ղ՟Գ։)

Հիանալով ընդ անտեսական (կամ անտեսակն) խորս իմաստութեան. (Լծ. կոչ.։)

իբր Չտեսօղ. չգիտօղ. անբաժ. ազատ.

Անտեսականն յանցանաց առնու իւր ձեռնադրութիւն (մկրտութեամբ). (Ճշ.։)