s.

antichrist.

s.

Բառ յն. ἁντίχριστος. antichristus. Հակառակ քրիստոսի. սուտ քրիստոս. cf. Նեռն.

Յետ քրիստոսի անտիքրիստոսն, այսինքն է նեռնն, հակառակ քրիստոսի. (յն. մի բառ). (Ոսկ. մ. ՟Բ. 21։)

Եղիցի քեզ իբրեւ զանտիքրիստոս նեռն. (Ածազգ. ՟Ժ՟Բ։)

Վասն անտիքրիստոսի, որ է նեռն. եւ այլն. (Դամասկ.։)