s.

modesty, chastity.

s.

Հեռի լինելն ի ցոփութենէ. պարկեշտութիւն. ժուժկալութիւն. զգաստութիւն.

Հեզութիւն եւ անցոփութիւն հոգեւոր. (Սիսան.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif անցոփութիւն անցոփութիւնք
accusatif անցոփութիւն անցոփութիւնս
génitif անցոփութեան անցոփութեանց
locatif անցոփութեան անցոփութիւնս
datif անցոփութեան անցոփութեանց
ablatif անցոփութենէ անցոփութեանց
instrumental անցոփութեամբ անցոփութեամբք