va.

to rarefy;
to make thin;
to lessen, to diminish, to subtilize.

ն.

λεπτύνω, attenuo, minuo. Անօսր առնել. անօսրել. նրբել. անգայտացուցանել. եւ Հիւծել. բարկըցընել, նօսրցընել, տկարացընել.

Զվարսս իւրեանց մի՛ անօսրացուսցեն. (Եզեկ. ՟Խ՟Դ. 10։)

Մաշէ եւ անօսրացուցանէ եւ նրբէ (զմարմինն պահօք). (Ոսկ. ՟ա. տիմ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես անօսրացուցանեմ
դու անօսրացուցանես
նա անօսրացուցանէ
մեք անօսրացուցանեմք
դուք անօսրացուցանէք
նոքա անօսրացուցանեն
Imparfait
ես անօսրացուցանեի
դու անօսրացուցանեիր
նա անօսրացուցանէր
մեք անօսրացուցանեաք
դուք անօսրացուցանեիք
նոքա անօսրացուցանեին
Aoriste
ես անօսրացուցի
դու անօսրացուցեր
նա անօսրացոյց
մեք անօսրացուցաք
դուք անօսրացուցէք
նոքա անօսրացուցին
Subjonctif
Présent
ես անօսրացուցանիցեմ
դու անօսրացուցանիցես
նա անօսրացուցանիցէ
մեք անօսրացուցանիցեմք
դուք անօսրացուցանիցէք
նոքա անօսրացուցանիցեն
Aoriste
ես անօսրացուցից
դու անօսրացուսցես
նա անօսրացուսցէ
մեք անօսրացուսցուք
դուք անօսրացուսցջիք
նոքա անօսրացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ անօսրացուցաներ
դուք մի՛ անօսրացուցանէք
Impératif
դու անօսրացո՛
դուք անօսրացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու անօսրացուցանիջիր
դուք անօսրացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու անօսրացուսջի՛ր
դուք անօսրացուսջի՛ք