adj.

φιλόπονος. amans laborum, sedulus, studiosus. Սիրօղ աշխատանաց. փոյթ ի ջանս վաստակոց, մանաւանդ յուսումն. երկասէր. վաստակասէր.

Այր աշխատասէր. (Խոր. ՟Ա. 12։)

Աշխատասէր ջանացօղքն. (Պիտ.։)

Զկամս աշխատասիրացն կորզելով. (Փարպ.։)

Փութացելոց եւ աշխատասիրաց. (Աթ. ՟Ը։)

Զաշխատասէր անվաստակ անձնն. (Սարկ. խրատ.։)

Աշխատասիրաց ընթերցողացն թողից. (Կամրջ.։)

Պատերազմասէր եւ աշխատասէր մօրն մտաց չեղեւ ինչ երբէք նախանձաւոր. (Եւս. քր. ՟Ա։)

Միշտ աշխատասէր լե՛ր ի մաքրութիւնս. (Ածաբ. մկրտ.։)

Ի նորին աշխատասէր ոտիցն երկուս աղբիւրս անուշահոտ մեռոնի ելանէր. (Կլիմաք.։)

Եւ իբր Աշխատասիրական. անխոնջ. անձանձրոյթ.

Մի՛ եւ մի՛ իւիք սխալեսցես յաշխատասէր գործաւորութենէ. (Ճ. ՟Ա.։)

Զաշխատասէր քրտանցն երկասիրութիւն. (Պիտ.։)

Ընթերցաք աշխատասէր մտօք. (Գր. տղ.։)

Աշխատասէր պաղատանօք զաստուած խնդրել. (Բրս. կրօն.։)