va.

to fatigue, to trouble, to incommode, to disquiet, to disturb.

ն.

cf. ԱՇԽԱՏ ԱՌՆԵԼ.

Աշխատեսցեն զթագաւորութիւնս մեր. (՟Ա. Եզր. ՟Բ. 29։)

Աշխատեն զանձինս բազմաց սուտ մարվարէութեամբն իւրեանց։ Սատանայ զմովսէսեանսն եւ զպօղոսեանսն աշխատէր. (Մանդ. ՟Ի՟Զ։)

Զձեզ ինչ ամենեւին այդ հով մի՛ աշխատեսցէ։ Նեղեալ աշխատեաց զմեզ ապստամբն վահան. (Փարպ.։)

Անիմաստ բժիշկք աշխատեն զհիւանդն. (Մխ. երեմ.։)

Ոչ աշխատեն զտէր տանն. (Վրք. հց. ՟Զ.)

Աւելի աշխատելն ընդ ձեռամբ անկեալն՝ անիրաւութիւն մեծ է. (Մխ. դտ.։)

Աշխատել զմարմինս. (Պիտ.։ Վրք. հց. ձ։)