va.

cf. Աշխատեմ.

cf. ԱՇԽԱՏ ԱՌՆԵԼ.

Մի՛ աշխատեցուցից զնա. (Վրք. հց. ՟Ժ՟Ը։)

Աշխատեցոյց (յն. ծառայեցոյց) զզօրս իւր աշխատութեամբ մեծաւ ի վերայ տիւրոսի. (Եզեկ. ՟Ի՟Թ. 18։)

Ո՛վ ուսումնասէր դու, եւ զմեզ այսմ աշխատեցուցող. (Խոր. ՟Ա. 5։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես աշխատեցուցանեմ
դու աշխատեցուցանես
նա աշխատեցուցանէ
մեք աշխատեցուցանեմք
դուք աշխատեցուցանէք
նոքա աշխատեցուցանեն
Imparfait
ես աշխատեցուցանեի
դու աշխատեցուցանեիր
նա աշխատեցուցանէր
մեք աշխատեցուցանեաք
դուք աշխատեցուցանեիք
նոքա աշխատեցուցանեին
Aoriste
ես աշխատեցուցի
դու աշխատեցուցեր
նա աշխատեցոյց
մեք աշխատեցուցաք
դուք աշխատեցուցէք
նոքա աշխատեցուցին
Subjonctif
Présent
ես աշխատեցուցանիցեմ
դու աշխատեցուցանիցես
նա աշխատեցուցանիցէ
մեք աշխատեցուցանիցեմք
դուք աշխատեցուցանիցէք
նոքա աշխատեցուցանիցեն
Aoriste
ես աշխատեցուցից
դու աշխատեցուսցես
նա աշխատեցուսցէ
մեք աշխատեցուսցուք
դուք աշխատեցուսցջիք
նոքա աշխատեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ աշխատեցուցաներ
դուք մի՛ աշխատեցուցանէք
Impératif
դու աշխատեցո՛
դուք աշխատեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու աշխատեցուցանիջիր
դուք աշխատեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու աշխատեցուսջի՛ր
դուք աշխատեցուսջի՛ք