s.

conquest.

s.

Ինքնակալութիւն. տիեզերակալութիւն. թագաւորութիւն.

Թագաւորք յունաց աշխարհակալութեամբ, եւ այլն։ Կամելով զինքն միայն աշխարհակալութեան ցուցանել սկիզբն։ Աշխարհակալութիւնն ասորեստանի. (Խոր. ՟Ա. 1. 13. 20։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif աշխարհակալութիւն աշխարհակալութիւնք
accusatif աշխարհակալութիւն աշխարհակալութիւնս
génitif աշխարհակալութեան աշխարհակալութեանց
locatif աշխարհակալութեան աշխարհակալութիւնս
datif աշխարհակալութեան աշխարհակալութեանց
ablatif աշխարհակալութենէ աշխարհակալութեանց
instrumental աշխարհակալութեամբ աշխարհակալութեամբք