cf. ԱՉԱՌՈՒԹԻՒՆ.

Ի՞ւ զրկեաց զքեզ՝ եւ յաչառումն մեծատանց. (Եփր. աղքատ. (որ ի Մանդ. ՟Ը. աչառող եղեւ։))

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif աչառումն աչառմունք
accusatif աչառումն աչառմունս
génitif աչառման աչառմանց
locatif աչառման աչառմունս
datif աչառման աչառմանց
ablatif աչառմանէ աչառմանց
instrumental աչառմամբ աչառմամբք