adj.

that has eyes, that sees.

adj.

Ունակ աչաց. ականի. աչք ունեցօղ, տեսնօղ.

Ո՞վ արար զաչեայսն եւ զկոյրս. (Սեբեր. ՟Գ։)

Աչէից եւ տեսանողաց. (Սարկ. աղ.։)

Կուրացն, որ լաւագոյն քան զաչեայսն էին. (Ճ. ՟Թ.։) (Տօնակ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անաչեայ

Բազմաչեայ

Հրաչեայ

Մեծաչեայ

Յոգնաչեայ

Ութաչեայ

Վեցաչեայք

Փոքրաչեայ

Voir tout